· Без рубрики
Автор

V. I. Korotkovskii, O. S. Ryshkova, Yu. A. Neruchev, A. L. Goncharov, E. B. Postnikov,  Isobaric Heat Capacity, Isothermal Compressibility and Fluctuational Properties of 1-Bromoalkanes. International Journal of Thermophysics. 2016. V. 37: 58